ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50250000-3402

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุชาติ ทะเลลึก นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1.หลักการและเหตุผล ตามนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร กีฬาและการออกกำลังกาย จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประชาชน และประเทศชาติ ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพจิตตลอดจนการป้องกันปัญหาสังคมดังกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ กรุงเทพมหานครโดยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต โดยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเพศทุกวัยส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ข่าวสารในเรื่องสุขภาพทั้งระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน เพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว และได้กำหนดภารกิจให้มีการจัดตั้งสโมสรกีฬา ศิลปะ ดนตรี เยาวชนและส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนลานกีฬาชีวิตใหม่ในวันหยุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตในวันหยุดให้คนกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์ต่อ การพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ พร้อมสร้างทักษะพื้นฐานทางการกีฬาอย่างกว้างขวาง ได้เรียนรู้กฎกติกาความเป็นระเบียบ มีวินัย ควรมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเกิดความรักสามัคคี มีสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และลานกีฬาในวันหยุด กีฬาเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างสังคมที่อบอุ่นประชากรสมานฉันท์ กิจกรรมลานกีฬาเป็นปฏิบัติการภารกิจมวลชนที่ทุกคนรวมกันสร้างสืบสานและสนับสนุนให้ลานกีฬาคงอยู่อย่างมีพัฒนาการ โดยใช้หลักการกระจายอำนาจการปกครองตนเองและการพึ่งพาตนเองในการสร้างสรรค์ลานกีฬาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นสมบัติของประชาชนอย่างแท้จริง สำนักงาเขตดอนเมือง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลากีฬา เพื่อให้ประชาชนได้มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายและจิตรใจตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมกิจการสโมสรกีฬาและลานกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของเยาวชนและประชาชน ให้สามารถดำเนินกิจการสโมสรกีฬาและลานกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายด้านการพัฒนากีฬา นันทนาการในพื้นที่เขตดอนเมือง 2 เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬาของเขตดอนเมืองให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย 3.1 จัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 8 คน เพื่อปฏิบัติงานในลานกีฬา จำนวน 33 แห่ง 3.2 จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา 3.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬาและลากีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ย. 63 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว -ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา ปี 2564 จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 -ในเดือน สิงหาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 90.00 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กรกฎาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 87.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มิถุนายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 85.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-20)

60.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พฤษภาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 80.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อาสาสมัครได้เริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 -อาสาสมัครเบิกเงินชดเชยจากประกันสังคมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 -ในเดือน เมษายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 79.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มีนาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 80.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 82.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 84.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 83.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ออกตรวจลานกีฬาและจะดำเนินการจัดแข่งขันฟุตซอลในเดือน พ.ค. 63 -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 82.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนตรวจลานกีฬา ประจำรายไตรมาส -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 80.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างอาสาสมัคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3402

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3402

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **