ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50250000-3403

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณภัทร สมศรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ตามนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร กีฬาและการออกกำลังกายจัดได้ว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประชาชน และประเทศชาติ ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพจิตตลอดจนการป้องกันปัญหาสังคมดังกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ กรุงเทพมหานครโดยกำหนดยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต โดยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ข่าวสารในเรื่องสุขภาพทั้งระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน เพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว และได้กำหนดภารกิจให้มีการจัดตั้งสโมสรกีฬา ศิลปะ ดนตรี เยาวชนและส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชน ลานกีฬาชีวิตใหม่ในวันหยุด เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตในวันหยุดให้คนกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ มีสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นกลไกหนึ่งในการสร้างสังคมที่อบอุ่นประชากรสมานฉันท์ กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นปฏิบัติการภารกิจมวลชนที่ทุกคนรวมกันสร้างสืบสานและสนับสนุนให้การออกกำลังกายคงอยู่อย่างมีพัฒนาการ โดยใช้หลักการกระจายอำนาจการปกครองตนเองและการพึ่งพาตนเองในการสร้างสรรค์การออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาเขตดอนเมือง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกาออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายและจิตรใจตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของเยาวชนและประชาชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตระหนักถึงการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง 2 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย กำหนดจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคลานกีฬาและสถานที่ที่เหมาะสมในเขตดอนเมือง จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1. ลานกีฬาสวนรมณีย์ ทุ่งสีกัน 4. ลานกีฬาชุมชนบูรพา 16 2. ลานแอโรบิคชุมชนโกสุมรวมใจ 3 5. ลานกีฬาชุมชนบูรพา 7 3. ลานแอโรบิควัดไผ่เขียว 6. ลานแอโรบิคหมู่บ้านบูรพาวิลล่า 24 7. ลานแอโรบิคเขตดอเมือง 13. ลานกีฬาชุมชนธนินทร 1 8. ลานแอโรบิคชุมชนเสริมปรีดี 14. ลานกีฬาชุมชนทัดชาวิลล่า 9. ลานกีฬาชุมชนดาวทอง 15. ลานกีฬาชุมชนปิ่นเจริญ 4 10. ลานแอโรบิคชุมชนปิ่นเจริญ 1 16. ลานแอโรบิคชุมชนเทพประธาน 11. ลานกีฬาชุมชนปิ่นเจริญ 2 17. ลานกีฬาชุมชน นปอ. 12. ลานแอโรบิคชุมชนร่มเย็น 1 18. ลานกีฬาชุมชนศิริสุข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้หยุดกิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมจนสิ้นปีงบประมาณ -ได้คืนเงินงบประมาณที่เหลือเรียบร้อยแล้ว -ได้ประกาศรับสมัครวิทยากรเต้นแอโรบิค ปี 2564 จำนวน 18 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กันยายน 2563 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้หยุดกิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมจนสิ้นปีงบประมาณ -ได้คืนเงินงบประมาณที่เหลือเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้หยุดกิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมจนสิ้นปีงบประมาณ -ได้คืนเงินงบประมาณที่เหลือเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-20)

60.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้หยุดกิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมจนสิ้นปีงบประมาณ -ได้คืนเงินงบประมาณที่เหลือเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้หยุดกิจกรรมออกกำลังกาย เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) จำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมจนสิ้นปีงบประมาณ -ในเดือน เมษายน 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 79.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-18)

50.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จ่ายเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน ก.พ. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มีนาคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 83.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จ่ายเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน ธ.ค. 62 และเดือน ม.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -และจะดำเนินการจ่ายเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน ก.พ. 63 ในวันที่ 19 มี.ค.63 -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 83.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จ่ายเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน พ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมเอกสารค่าวิทยากรแอโรบิค มกราคม 2563 ส่งฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 85.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จ่ายเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน พ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว -รวบรวมเอกสารค่าวิทยากรแอโรบิค ธ.ค. 62 ส่งฝ่ายการคลัง เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 83.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน พ.ย. 62 เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 82.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จ่ายเงินค่าวิทยากรแอโรบิคประจำเดือน ต.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 80.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว จัดทำคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรแอโรบิคเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างอาสาสมัคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3403

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3403

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **