ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50250000-3404

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางปทิตตา ตราชื่นต้อง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ถือกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำเขต ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทำการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเป็นเจ้าของ เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐอีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ขึ้นเพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญเพื่อที่จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และบอกเล่าเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชนในพื้นที่ต่อคนยุคปัจจุบัน สร้างสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหนท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย และสามารถนำเรื่องราวและบทเรียนในอดีตมาพัฒนาปรับปรุง เพื่ออนาคตที่ดีของสังคมโดยรวมต่อไป

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคน ในท้องถิ่น 2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และคลังปัญญาเผยแพร่ให้กับคนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป 3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย ดำเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1 จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 คน 2 ดำเนินการเปิดทำการในวันและเวลาราชการ ปิดวันจันทร์และนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว -ได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ย. 63 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มิ.ย. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-20)

70.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว -อาสาสมัครได้เริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 -อาสาสมัครเบิกเงินชดเชยจากประกันสังคมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-18)

70.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มี.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และได้คืนเงินส่งฝ่ายการคลังจำนวน 50,000 บาท เรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.พ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมพิเศษ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และได้คืนเงินส่งฝ่ายการคลังเรียบร้อยแล้ว -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 86.23

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-22)

60.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กิจกรรมพิเศษ) รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 และ รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. โดยแบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน การจัดทำแหล่งเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตคนดอนเมือง, สถานที่จำลองพุทธประวัติ 4 สังเวชนียสถาน, มีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น- กรุงเทพมหานคร บรรยายให้ความรู้โดยอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร บรรยาย "การอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น- เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว" และมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตดอนเมือง -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเพื่อจัดกิจกรรมฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2562 -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรมฯ -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 4.23

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างอาสาสมัคร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **