ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50250000-3406

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่ร้อยตรีนพดล ผ่องสำเภา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล นโยบายในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาวงจรทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันคือ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประกอบกับเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนต้องถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีงานทำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อหาหนทางในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั้น สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างรายได้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ และจะได้มีโอกาสหารายได้เสริมให้กับครอบครัว 2 เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนเขตดอนเมือง และลดปัญหาการว่างงาน

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองในวันราชการและวันเสาร์ อาทิตย์จำนวน 4 วิชา วิชาละ15 วัน วันละ 5 ชั่วโมง รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน ได้แก่1. วิชาการแกะสลักผักและผลไม้2.วิชางานใบตอง 3. วิชาการผูกผ้าและการจับจีบผ้า 4. วิชากระเป๋าผ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว ได้เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ จำนวน 31,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ จำนวน 31,000 บาท -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-20)

80.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-18)

80.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-23)

75.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดการฝึกอบรมในวันที่ 1,2,8,9,15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 09.00 น. - 15.00 น. และได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว -อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ในเดือนมกราคม 2563 ได้จัดการฝึกอบรมในวันที่ 4,5,18,19,25,26 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ในเดือนธันวาคม 2562 ได้จัดการฝึกอบรมในวันที่ 14, 15,21, 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และประสานวิทยากรเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0908

ตัวชี้วัด : (04) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **