ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50250000-3407

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นิภาพร เอี่ยมเจริญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาและ มีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและ สภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เขตดอนเมือง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของเด็กและเยาวชน และสามารถดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสรรหาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานของสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ดีในการครองตน และมีจิตสำนึกสาธารณะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย 3.1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขตดอนเมืองมีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง โดยปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดอนเมือง 3.2 จัดกิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตดอนเมือง จำนวน 6 ครั้ง 3.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ณ สำนักงานเขตดอนเมือง 3.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อแม่วัยใส จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-20)

80.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนฯ ออกไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการแพร่กระจาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนฯ ออกไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการแพร่กระจาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-20)

80.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนฯ ออกไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการแพร่กระจาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนฯ ออกไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการแพร่กระจาย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-18)

80.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนฯ ออกไปก่อน เนื่องจากมีการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-23)

80.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายเงินในการดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 59,080 บาทเรียบร้อยแล้ว -ได้เลื่อนการรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนฯ ออกไปก่อน เนื่องจากมีการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-19)

70.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายส่งเอกสารให้กับฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1. กิจกรรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับพ่อแม่วัยใส เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 2. กิจกรรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับการเป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนเมือง 3. กิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตดอนเมือง จัดกิจกรรมในวันที่ 18 มกราคม 63 ณ ที่ทำการชุมชนทัดชาวิลล่า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้ -ในวันที่ 17 และวันที่ 23 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เวลา 13.00 น.-17.00 น. ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนเพื่อจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานชุมชน สถานที่ วิทยากร เตรียมวัสดุโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **