ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50250000-3408

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมเกียรติ วงศ์จินดา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน โทร 5339

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2575 ที่เรียกว่า “มหานครแห่งเอเชีย” นั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ 6 มิติ ซึ่งตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 มหานครสำหรับทุกคน กรุงเทพมหานครมีระบบการจัดการอาชีพและการแสวงหารายได้ ที่สามารถเพิ่มโอกาส ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ โดยการน้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นหลักนำทางในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพ ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการวางแผนการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยให้มีการดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน การออมเงิน การแนะนำให้คำปรึกษาต่าง ๆ การบริหารการเงิน การวางแผนทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง สามารถบริหารเงินออมการจับจ่ายใช้สอย เป้าหมายในการลงทุนในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคน ทางเลือกในการออม สูตรลับการออม เคล็ดลับแก้ปัญหา “ออมไม่สำเร็จ” ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 3 เพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ในการบริหารจัดสรรรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว โดยดำเนินการแบบไป – กลับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองจำนวน 16 ครั้ง ครั้งละ 50 คนรวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ออกหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ชุมชนอยู่เจริญบุญมา, วันที่10 กรกฎาคม 2563 ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา, วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแก้วงาม, วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชุมชนบูรพา 19, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจริญสุช, วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา, วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุมชนโกสุมรวมใจ 2, วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแสงไพฑูรย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา, วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์, วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ชุมชน บูรพา 7, วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนวิภาลัย -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้ตั้งเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 13 ชุมชน จำนวน 11,225.- บาท เรียบร้อยแล้ว -ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.58 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ออกหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ชุมชนอยู่เจริญบุญมา, วันที่10 กรกฎาคม 2563 ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา, วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแก้วงาม, วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชุมชนบูรพา 19, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจริญสุช, วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา, วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุมชนโกสุมรวมใจ 2, วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแสงไพฑูรย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา, วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์, วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง, วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ชุมชน บูรพา 7, วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชุมชนวิภาลัย -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้ตั้งเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 13 ชุมชน จำนวน 11,225.- บาท เพื่อส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ -ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 96.58

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ออกหน่วยรณรงค์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินตามโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ดังนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ชุมชนอยู่เจริญบุญมา, วันที่10 กรกฎาคม 2563 ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา, วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแก้วงาม, วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชุมชนบูรพา 19, วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุมชนเจริญสุช, วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา, วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ชุมชนโกสุมรวมใจ 2, วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ชุมชนแสงไพฑูรย์ -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-20)

50.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-18)

40.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะดำเนินการออกรณรงค์อีก 13 ชุมชน ตามปกติต่อไป -ได้เบิกค่าวัสดุฯ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว และได้เบิกค่าอาหารว่าง จำนวน 3 ชุมชน (ชุมชนสวนฝรั่ง, ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ, ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน) จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :--ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ตามโครงการ รูใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ออกรณรงค์ฯ ณ ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน, ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ, ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสวนฝรั่ง -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ฯ การส่งเสริมบริหารเงินออมและ แก้ไขปัญหาหนี้สิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะดำเนินการออกรณรงค์อีก 13 ชุมชน ตามปกต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะเริ่มจัดกิจกรรมตามโครงการ เริ่มดำเนินการ 2 ชุมชน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์, ชุมชนศิริสุข ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 17.00 น. (โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด ในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 จำนวน 16 ชุมชน ดังนี้ 1.ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ 2.ชุมชนศิริสุข 3.ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน 4.ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ 5.ชุมชนสวนฝรั่ง 6.ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง 7.ชุมชนอยู่เจริญบุญมา 8.ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี 9.ชุมชนแสงไพฑูรย์ 10.ชุมชนยิ่งโอฬาร 11.ชุมชนบูรพา19 12.ชุมชนโกสุมร่วมใจ 13.ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา 14.ชุมชนเจริญสุข 15.ชุมชนร่มไทรงานพัฒนา 16.ชุมชนประชากร4)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-12-19)

7.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0907

ตัวชี้วัด : (03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 16.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 16.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
16.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **