ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50250000-3409

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับประชาชนในหลายๆด้าน การเผยแพร่และปฏิบัติต่อกันตามวันสำคัญต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาสังคม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมตามประเพณี และประการสำคัญเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นตามธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาช้านาน สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้ทำโครงการสนับสนุน การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สืบทอดและอนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้กับลูกหลาน และรณรงค์ให้ชุมชนมีการอนุรักษ์รักษาให้คงอยู่ในสังคมต่อไป

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทย และการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามของสังคมให้ดำรงต่อไป 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและการมีร่วมส่วนของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1 กิจกรรมวันลอยกระทง 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทย 4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 6 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-22)

60.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้โควิค-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่ง ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-20)

50.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะดำเนินการจัดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิทค-19 เป็นโรคติดต่อ อันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้งดการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมออกไปก่อนไม่มีกำหนดจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-25)

20.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดการฝึกอบรมฝึกอาชีพวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นตามโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ปี 63 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เปิดสอน 4 วิชา ดังนี้ 1.ต้นไม้มลคล 2.งานผ้าควิลท์ 3.ร้อยลูกปัด 4.ของชำร่วยประยุกต์ศิลป์ -ได้จัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสรงประภา สำนักงานเขตดอนเมือง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิก จำนวน 31,000 บาท ให้ฝ่ายการคลังเพื่อตรวจสอบ -ได้เบิกจ่ายเงินให้กับวิทยากรเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-18)

20.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โควิค 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ประกอบกับกรุงเทพมหานคร ได้งดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งให้ส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ เนื่องจาก อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2016 (COVID-19) ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนอยู่จำนวนมากอยู่รวมกัน น้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำจะเป็นตัวนำเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เห็นควรงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ปีใหม่วิถึไทย ประจำปี 2563 ในวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :--ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตามที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีใหม่วิถีไทยประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรค ติดต่ออันตราย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรค โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการระบาดของโรค จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-19)

20.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 11.00 น. ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป และสวดมนต์ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม- พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเขตดอนเมือง ปี 62 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว -จัดเตรียมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0909

ตัวชี้วัด : (05) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **