ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง : 50250000-3432

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสริมพงศ์ ภูมิภักดีพรรณ (5308)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่า มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาบริโภค และลำเลียงไปสู่ประเทศที่สาม ยาบ้ายังคงเป็นยาหลักที่แพร่ระบาด ชุมชนมีปัญหายาเสพติดรุนแรงมากถึง 3,471 ชุมชน มีการใช้เฮโรอีน ยาเค กัญชา เพิ่มขึ้น และกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้อยละ 45 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัย มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตและทรัพย์สินที่ปลอดภัย สังคมปลอดภัย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561- 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) มุ่งให้สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งใช้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคง ปลอดยาเสพติด เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) มีเป้าหมายในการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี 2561-2565 ไม่น้อยกว่า 16,432 คน ซึ่ง พ.ศ. 2562 มีแผนพัฒนาอาสาสมัครฯ เพิ่มขึ้น ชุมชนละ 1 คน จำนวน 2,066 ชุมชน รวม 2,066 คน และเพื่อให้การขับเคลื่อนของอาสาสมัครฯ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่าย ภาคประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมืองจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดอนเมือง (อาสาสมัครรายเดิม) จำนวน 1 วัน 2. จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 1 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/08/2563 : จัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 4 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/07/2563 : จัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/06/2563 : เตรียมจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2563 และยกเลิกการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดกิจกรรมหรือการประชุมที่มีการรวมตังของคนจำนวนมากต้องชะลอการจัดกิจกรรมออกไปก่อน และมีการปรับลดงบประมาณในการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/05/2563 : เตรียมจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายน 2563 และการเตรียมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยรอแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-27)

75.00

27/04/2563 : เตรียมการจััดประชุม ศป.ปส.เขตดอนเมืองในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ให้หน่วยงานสำรวจโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จึงอาจจะต้องงดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-16)

70.00

16/3/2563 : เตรียมจัดประชุม ศปปส.เขต ไตรมาสที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563 และเตรียมดำเนินการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-27)

65.00

27/2/2563 : เตรียมจัดประชุม ศปปส.เขต ไตรมาสที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2563 และเตรียมดำเนินการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : เตรียมจัดประชุม ศปปส.เขต ไตรมาสที่ 2 และเตรียมดำเนินการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-15)

50.00

15/12/2562 : จัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครป้องกันภัยและยาเสพติดในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : เตรียมดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0920

ตัวชี้วัด : (01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **