ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50250000-3435

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจารุณี แสงรื่น (5308)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อาคารถล่มและอุบัติภัยต่างๆ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีชุมชน อาคารสูง และสถานประกอบการที่อยู่ข่ายเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยได้ง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปจะต้องจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการเตรียมป้องกันและปฏิบัติงานระงับบรรเทาภัยอันตราย หรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น สำนักงานเขตดอนเมืองมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มาแล้วทั้งสิ้น 28 รุ่น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านอาสาสมัครช่วยเหลืองานด้านบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตดอนเมืองจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้หน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภยันตรายหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ภัยจากการก่อวินาศกรรม การอพยพประชาชน ตลอดจนการพิทักษ์พื้นที่เขต เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความพร้อมและความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และทักษะให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์รวมถึงการได้เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.เพื่อให้สมาชิก อปพร. นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยกำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/08/2563 : ดำเนินการอบรมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/07/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ในวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/06/2563 : - เตรียมการจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 29 ในวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2563 (แบบไป-กลับ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การจัดกิจกรรมหรือการประชุมที่มีการรวมตังของคนจำนวนมากต้องชะลอการจัดกิจกรรมออกไปก่อน และมีการปรับลดงบประมาณในการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/05/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/04/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอการจัดกิจกรรมอบรมออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-16)

60.00

16/3/2563 : เตรียมการจัดอบรมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 โดยขณะนี่เลื่อนการอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนดตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : - เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 50 คน ผู้สนใจที่มีภูมิลำเนาในเขตดอนเมือง สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด ยื่นสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น2 สำนักงานเขตดอนเมือง ในวันและเวลาราชการ - เตรียมการจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 29 ในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 (แบบไป-กลับ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันเหตุสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : เตรียมจัดอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-15)

20.00

15/12/2562 : จัดทำแผนการดำเนินโครงการและประสานผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดทำแผนการดำเนินโครงการและประสานผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **