ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตดอนเมือง : 50250000-3443

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.สายทิพย์ อเนกบุญลาภ (5308)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นผลเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตและการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ขาดความสนใจและละเลยต่อการดูแลสุขภาพ เช่น บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย ซึ่งการที่จะมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและสุขภาพดีถ้วนหน้านั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพ โดยให้บุคลากรสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และการมีสุขภาพดียังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรค ตื่นตัวในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักงานเขตดอนเมือง

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอ 2.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใส่ใจภาวะสุขภาพของตนเองมากขึ้น มีความรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 3.เพื่อให้บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : นำเข้าข้อมูลในระบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : นำเข้าข้อมูลในระบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : นำเข้าข้อมูลในระบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :- รูปแบบการนำเข้าข้อมูลยังไม่เป็นระบบ และไม่มีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจน - ควรกำหนดรูปแบบการรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น ข้อมูลใดรายงานทุกเดือน ต้องใส่รูปแบบเดือน/ปี อย่างไร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด และส่งรายงานผลการดำเนินการให้ สยป. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- การกำหนดรูปแบบและประเภทข้อมูลจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในเวลากระชั้นชิด ส่งผลให้การติดตามรวบรวมและประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาในการทำความเข้าใจ - การกำหนดรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศ (GIS) ควรมีการทำความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานจริงให้ชัดเจนและละเอียดกว่าที่ สยป. ได้ดำเนินการช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากรูปแบบข้อมูลและโปรแกรมมีความเฉพาะทางอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ที่ีทักษะด้าน IT ไม่มาก ขาดความเข้าใจ - ระบบในการนำเข้าข้อมูลมีข้อจำกัดในการแก้ไขข้อมูล เครื่องมือในระบบที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลมีความยุ่งยาก (ควรมีการปรับปรุง)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/04/2563 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจาก สยป.

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การสำรวจข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ และสำนักงานเขตมีภารกิจเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการจุดแจกสิ่งของ ซึ่งต้องใชกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมาก จึงไม่สามารถนำเข้าข้อมูลในระบบได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : จัดทำแบบทบทวนสถานะข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญตามภารกิจของสำนักงานเขต และจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขต และอยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-15)

20.00

15/12/2562 : รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขต และอยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : รวบรวม/ประมวลผลข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำระบบฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : ประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมระดมความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0917

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **