ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง : 50250000-3453

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.พลอยชมพู เอี่ยมสำอางค์ (5336)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมืองมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนจึงต้องมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ และสำนักงานเขตดอนเมืองได้นำงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

50250800/50250800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 69.89

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/07/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 48.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/06/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 43.25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/05/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 32.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ 28 เมษายน 2563 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 28.81

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.46

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : 26/2/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 17.85

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.37

** ปัญหาของโครงการ :1. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.00%

** ปัญหาของโครงการ :1. มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-26)

6.00

26/11/2562 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 5 หมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 2.14%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของทุกฝ่าย เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0912

ตัวชี้วัด : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **