ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินของสำนักงานเขตดอนเมือง : 50250000-3454

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.พลอย ตันศิริสิทธิกุล (5336)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร และนำไปบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ และต้องจัดทำงบการเงินเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ต้องให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

50250800/50250800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงานเขตดอนเมืองสามารถบริหารจัดการงบการเงินของตนเองได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

5 คะแนน ของการจัดทำงบการเงินของสำนักงานเขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-26)

100.00

26/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชีครบแล้วทั้ง 5 รายการ ดังนี้ 1. ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(ตามข้อ 11) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามหนังสือที่ กท6408/7200 ลว. 15 ต.ค. 2562 2. ยืนยันยอดเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สนศ.ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหน้งสือที่ กท6408/7393 ลว. 22 ต.ค.2562 3. ยืนยันยอดทางบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท6408/7409 ลว. 22 ต.ค.2562 4. รายงานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท6408/7481 ลว. 25 ต.ค.2562 5. ยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือที่ กท6408/7601 ลว. 31 ต.ค.2562 และจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 6408/8233 ลว. 26 พ.ย.2562 2. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท6408/8234 ลว. 26 พ.ย.2562 3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท6408/8235 ลว. 26 พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อแจ้งแนวทางดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0913

ตัวชี้วัด : มิติที่ 2.2.1 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินปีงบประมาณ 2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **