ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกซอยวิภาวดีรังสิต 33 เชื่อมต่อสะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ : 50250000-3458

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสายพิณ เลี้ยงองอาจ นายช่างโยธาชำนาญงาน (5318)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามทุกวิธีการต่างๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาและสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีพื้นที่ติดกับปริมณฑลและเขตข้างเคียง รวมถึงมีสนามบิน จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นทางหลัก และทางลัดในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตดอนเมืองจึงดำเนินการปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาจราจรที่แออัดตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถระบายออกสู่ถนนหลักได้หลายเส้นทาง ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก ซอยต่างๆ ให้ระบายสู่แหล่งระบายน้ำหลัก 3. เพื่อปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ 4. เพื่อปรับสภาพผิวการจราจรให้เรียบ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้อยู่ในสภาพปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี ดำเนินการส่งเงินคืนจำนวน 760,030.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี ดำเนินการส่งเงินคืนจำนวน 760,030.-บาท

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-18)

80.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการสร้างรางวี ยาวประมาณ 20 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-19)

78.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด 80 ซม. ยาวประมาณ 30 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-คนงานเข้าดำเนินการน้อยลง เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าลง เพราะต้องเฝ้าระวังแรงงานที่ดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :-คนงานเข้าดำเนินการน้อยลง เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าลง เพราะต้องเฝ้าระวังแรงงานที่ดำเนินการ และได้ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทันตามสัญญาจ้าง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-20)

75.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สร้างบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. จำนวน 16 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-03-23)

73.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ ยาวประมาณ 10 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการผูกเหล็กฝาบ่อพัก และการประปานครหลวงดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-27)

65.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ขั้นตอนผูกเหล็กบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-26)

60.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง โดย บจก.วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ บจก.วิวัฒน์พลเอ็นจิเนียริ่ง อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :3

** อุปสรรคของโครงการ :3

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพร้อมจัดทำประมาณราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศแผนการดำเนินการขึ้นเว็บไซด์หน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด/ประกาศแผนการดำเนินการโดยประกาศขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ได้ตัวผู้รับจ้าง/ทำสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินการตามสัญญาจ้างจนเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:หากติดอุปสรรค จะดำเนินการต่ออายุสัญญา เช่น ปัญหาจากแนวท่อประปา เป็นต้น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3458

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3458

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **