ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคูนายกิมสาย 2 ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงซอยสรงประภา 24 : 50250000-3467

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุดารัตน์ ภูโปร่ง (5318)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินการให้ประชาชนปลอดภัยจากภัยพิบัติ ได้แก่ ภัยจากอุทกภัยอันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝน และจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อลดความเสี่ยงและสูญเสียตลอดจนสร้างความสามารถในการรับมือได้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตดอนเมืองในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการขุดลอกท่อระบายน้ำ และขุดลอกคลองในพื้นที่ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการระบายน้ำ น้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกลำรางเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3. เพื่อการรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ขุดลอกคูนายกิมสาย 2 ตั้งแต่คลองเปรมประชากรถึงซอยสรงประภา 24

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-18)

100.00

18/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-19)

68.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ผู้รับจ้างดำเนินการ ขุดลอกได้ความยาวประมาณ 1,440 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้าง ดำเนินการขุดลอกคูได้ยาวประมาณ 720 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : บจก.บัวเหล็กคอนสตรัคชั่นอยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์เข้าดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุม้ติจ้าง บจก.บัวเหล็กคอนสตรัคชั่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :-มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ

** อุปสรรคของโครงการ :-มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพร้อมจัดทำประมาณราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศแผนการดำเนินการขึ้นเว็บไซด์หน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด/ประกาศแผนการดำเนินการโดยประกาศขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ได้ตัวผู้รับจ้าง/ทำสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินการตามสัญญาจ้างจนเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:หากติดอุปสรรค จะดำเนินการต่ออายุสัญญา เช่น ปัญหาจากแนวท่อประปา เป็นต้น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3467

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3467

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0903

ตัวชี้วัด : (11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **