ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50250000-3469

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสายพิณ เลี้ยงองอาจ นายช่างโยธาชำนาญงาน (5318)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครปลอดภัย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้พยายามทุกวิธีการต่างๆ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาและสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีพื้นที่ติดกับปริมณฑลและเขตข้างเคียง รวมถึงมีสนามบิน จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเป็นทางหลัก และทางลัดในการเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตดอนเมืองจึงดำเนินการปรับปรุงถนน/ตรอก/ซอยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาจราจรที่แออัดตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถระบายออกสู่ถนนหลักได้หลายเส้นทาง ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก ซอยต่างๆ ให้ระบายสู่แหล่งระบายน้ำหลัก 3. เพื่อปรับปรุงถนนในชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ 4. เพื่อปรับสภาพผิวการจราจรให้เรียบ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุง และซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง ให้อยู่ในสภาพปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี ดำเนินการส่งเงินคืนจำนวน 336,260.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี ดำเนินการส่งเงินคืนจำนวน 336,260.-บาท

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายการที่ 1 ซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนร่วมใจพัฒนา ก.ร.ป.กลาง เป็นเงิน 349,527.-บาท รายการที่ 2 ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อซอยสรงประภา 1 เป็นเงิน 496,800.-บาท รายการที่ 3 ซ่อมแซมซอยช่างอากาศอุทิศ 7 ช่วงปลาย เป็นเงิน 488,466.-บาท รายการที่ 4 ซ่อมแซมผิวจราจรและถนนวัดเวฬุวนาราม เป็นเงิน 449,973.-บาท รายการที่ 5 ซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบคลองประปาและซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนารามช่วงฝั่งตรงข้ามสวนรมณีย์ เป็นเงิน 496,810.-บาท รายการที่ 6 ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 เป็นเงิน 382,164.-บาท งบประมาณคงเหลือ 336,260.-บาท ได้ดำเนินการคืนงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 งบประมาณ 382,800.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนารามช่วงฝั่งตรงข้ามสวนรมนีย์ งบประมาณ 497,000.-บาท ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการที่ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-19)

68.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายการซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 ตั้งฏีกาเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง 28 เมษายน 2563 2.รายการซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนารามช่วงฝั่งตรงข้ามสวนรมณีย์ ตั้งฏีกาเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง 8 พฤษภาคม 2563 3.รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง ผู้รับจ้างขอชะลอการดำเนินงานเนื่องจากคนงานกลับภูมิลำเนาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-คนงานเข้าดำเนินการน้อยลง เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าลง เพราะต้องเฝ้าระวังแรงงานที่ดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :-คนงานเข้าดำเนินการน้อยลง เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าลง เพราะต้องเฝ้าระวังแรงงานที่ดำเนินการ และได้ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทันตามสัญญาจ้าง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายการซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 382,164.-บาท ระยะเวลาตามสัญญา 30 วัน บริษัทฯผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงาน 16 เมย 2563 2.รายการซ่อมแซมซอยแยกถนนเลียบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้าถนนวัดเวฬุวนาราม งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 496,810.-บาท ระยะเวลาตามสัญญา 30 วัน บริษัทฯผู้รับจ้าง ดำเนินการลงหินคลุก ระยะทาง 700 ม. 3.รายการซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ ท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รายการซ่อมแซมผิวจราจรและถนนวัดเวฬุวนาราม ผู้รับจ้างดำเนินการ ปูแอสฟัลต์ เนื่อที่ประมาณ 594 ตร.ม. 2.รายการซ่อมแซมเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันพร้อมลงนามสัญญา 3.ซ่อมแซมแยกถนนเลียบคลองประปา และซ่อมแซมทางเท้า ถนนวัดเวฬุวนาราม ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกัน พร้อมลงนามสัญญา 4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : - ซ่อมแซมผิวจราจรและถนนวัดเวฬุวนาราม : อยู่ระหว่างจัดทำตรวจร่างสัญญา - ซ่อมแซมทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต 33 : อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาเสนอราคาและจัดทำขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 2.ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อซอยสรงประภา11 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 16ม.ค.2563 3.ซ่อมแซมซอยช่างอากาศอุทิศ7 ช่วงปลาย ขั้นตอน ผู้รับจ้างสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำและท่อลอด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมบ้านหนังสือชุมชนร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง งบประมาณ 351,000.-บาท งบประมาณทำสัญญา 349,527.-บาท ได้ บจก.วิชชุคอนสตรัคชั่น อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 2.ซ่อมแซมผิวจราจรและขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อซอยสรงประภา 11 งบประมาณ 497,000.-บาท อยู่ระหว่าง ให้ผู้รับจ้างเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-18)

5.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพร้อมจัดทำประมาณราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศแผนการดำเนินการขึ้นเว็บไซด์หน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินงวด/ประกาศแผนการดำเนินการโดยประกาศขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:หาตัวผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ได้ตัวผู้รับจ้าง/ทำสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง/ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินการตามสัญญาจ้างจนเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:หากติดอุปสรรค จะดำเนินการต่ออายุสัญญา เช่น ปัญหาจากแนวท่อประปา เป็นต้น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3469

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3469

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0892

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **