ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50250000-3476

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายธีรนัย เชาว์ปรีชา (5326)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีใหม่ที่นำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่จะนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขตชานเมือง มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท มีพื้นที่ 36.3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่พบ คือ ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบเสียภาษี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และการติดตามของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้น จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่เป็นไปอย่างทั่วถึง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ 3. เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี 4. เพื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนรายใหม่ของภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด 3. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท 4. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-29)

10.00

26/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 8,323 / 58,017 แปลง (14%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,492 / 58,017 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1923 ราย 13,124,755.95 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 63 ) คิดเป็น 83.07 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-06-26)

14.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 8,536 / 58,010 แปลง (14%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,731 / 58,010 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1923 ราย 12,899,069.15 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 63 ) คิดเป็น 81.64 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-05-26)

13.00

26/05/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 8,047 / 58,158 แปลง (13%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 58,149 / 58,158 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1415 ราย 12,088,673.05 บาท (ยอด ณ 22 พ.ค. 63 ) คิดเป็น 119.15%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-24)

10.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-03-27)

7.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยว่กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-02-27)

6.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยว่กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-28)

5.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยว่กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-26)

4.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยว่กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-22)

3.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยว่กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ไม่เป็นปัจจุบัน - กรณีรายเก่า ผู้รับประเมินใส่เลขโฉนดเดิมไว้ ปัจจุบันเลขโฉนดเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขจึงไม่สามารถหาข้อมูลรายนี้จึงค้นหาไม่เจอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-25)

1.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยว่กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 53,693 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,942 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ไม่เป็นปัจจุบัน - กรณีรายเก่า ผู้รับประเมินใส่เลขโฉนดเดิมไว้ ปัจจุบันเลขโฉนดเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขจึงไม่สามารถหาข้อมูลรายนี้จึงค้นหาไม่เจอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0899

ตัวชี้วัด : (16.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.29

100 / 100
2
46.47

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **