ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50250000-3476

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

18.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 18.00

นายธีรนัย เชาว์ปรีชา (5326)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีใหม่ที่นำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่จะนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขตชานเมือง มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งชนบท มีพื้นที่ 36.3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่พบ คือ ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบเสียภาษี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น และการติดตามของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้น จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่เป็นไปอย่างทั่วถึง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ 3. เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี 4. เพื่อประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนรายใหม่ของภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด 3. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท 4. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-10-01)

35.00

30/9/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนกันยายน 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2,938 ราย 61,576,017.39 บาท (ยอด ณ 30ก.ย. 63) คิดเป็น 24.63 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 10,287/ 58,160 แปลง (18%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,598 / 58,160 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 10,287 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 353 แปลง - อยู่อาศัย 2,844 แปลง - อื่นๆ 2,619 แปลง - ว่างเปล่า 3,263 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,193 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 9 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 494 ราย 21,659,054.87 บาท (ยอด ณ 30 ก.ย. 63) คิดเป็น 140.64 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2499 ราย 635,235.27 บาท (ยอด ณ 30 ก.ย. 63) คิดเป็น 635.24 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2178 ราย 13,513,337.15 บาท (ยอด ณ 30 ก.ย. 63) คิดเป็น 85.53 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 97,383,644.68/281,300,000 = 34.62%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-08-31)

34.00

31/8/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2,475 ราย 60,992,550.18 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 63) คิดเป็น 24.40 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 10,287/ 58,160 แปลง (18%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,598 / 58,160 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 10,287 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 353 แปลง - อยู่อาศัย 2,844 แปลง - อื่นๆ 2,619 แปลง - ว่างเปล่า 3,263 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,193 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 9 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 459 ราย 21,270,122.23 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 63) คิดเป็น 138.12 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2096 ราย 553,860.80 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 63) คิดเป็น 553.86 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2178 ราย 13,423,743.35 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 63) คิดเป็น 84.96 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 96,240,276.56/281,300,000 = 34.21%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-07-29)

12.00

29/7/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 6 ราย 7,204.80 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 63) คิดเป็น 0.002 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 10,287/ 58,160 แปลง (18%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,598 / 58,160 แปลง (99%) ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 402 ราย 18,606,045.89 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 63) คิดเป็น 120.08 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 971 ราย 176,019.16 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 63) คิดเป็น 176.02 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 2028 ราย 13,143,645.15 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 63) คิดเป็น 83.19 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 31,932,915/281,300,000 = 11.35%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-06-26)

12.00

26/6/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 10,287/ 58,160 แปลง (18%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,598 / 58,160 แปลง (99%) ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 394 ราย 18,486,130.75 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 63) คิดเป็น 120.04 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 857 ราย 168,153.42 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 63) คิดเป็น 168.15 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1923 ราย 12,899,069.15 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 63) คิดเป็น 81.64 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 31,553,353.32/281,300,000 = 11.22%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-05-26)

11.00

26/5/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 10,287/ 58,160 แปลง (18%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,598 / 58,160 แปลง (99%) ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 365 ราย 17,255,926.36 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 63) คิดเป็น 112.05 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 775 ราย 156,573.57 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 63) คิดเป็น 156.57 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1690 ราย 12,331,974.45 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 63) คิดเป็น 78.05 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 29,744,474.38/281,300,000 = 10.57%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-24)

10.00

24/4/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนเมษายน 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 331 ราย 16,144,481.93 บาท (ยอด ณ 30 เม.ษ. 63) คิดเป็น 104.83 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 774 ราย 156,564.22 บาท (ยอด ณ 30 เม.ษ. 63) คิดเป็น 156.56 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1415 ราย 10,273,411.40 บาท (ยอด ณ 30 เม.ษ. 63) คิดเป็น 65.02 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 26,574,457.55/281,300,000 = 9.45%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-03-27)

9.00

27/3/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมีนาคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 305 ราย 15,865,312.02 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 63) คิดเป็น 103.02 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 766 ราย 155,936.72 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 63) คิดเป็น 155.94 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 1,149 ราย 7,070,444.10 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 63) คิดเป็น 44.75 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 23,091,692.84/281,300,000 = 8.21%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-02-27)

6.00

27/2/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 245 ราย 10,756,449.85 บาท (ยอด ณ 29 ก.พ. 63) คิดเป็น 69.85 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 724 ราย 153,523.60 บาท (ยอด ณ 29 ก.พ. 63) คิดเป็น 153.52 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 731 ราย 3,633,810.70 บาท (ยอด ณ 29 ก.พ. 63) คิดเป็น 22.99 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 10,552,562.74/281,300,000 = 5.17%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-01-28)

4.00

28/1/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมกราคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 200 ราย 9,759,513.20 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 62) คิดเป็น 63.37 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 539 ราย 116,538.84 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 62) คิดเป็น 116.54 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม ราย 676,510.70 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 62) คิดเป็น 4.28 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 10,552,562.74/281,300,000 = 3.75%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-26)

4.00

26/12/2562 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 184 ราย 9,199,072.38 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 62) คิดเป็น 59.73 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 453 ราย 107,858.44 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 62) คิดเป็น 107.86 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 61 ราย 214,002.90 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 62) คิดเป็น 1.35 % ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 9,520,933.72/281,300,000 = 3.38%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-22)

3.00

25/11/2562 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 156 ราย 6,540,729.25 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 62) คิดเป็น 42.47 % ยอดจัดเก็บภาษีที่บำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 174 ราย 93,109.92 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 62) คิดเป็น 93.11 % ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 47 ราย 175,116.00 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 62) คิดเป็น 1.11 % ยอดรับชำระรวม 3 ภาษี 6,808,955.17/281,300,000= 2.42% ***********************************

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ไม่เป็นปัจจุบัน - กรณีรายเก่า ผู้รับประเมินใส่เลขโฉนดเดิมไว้ ปัจจุบันเลขโฉนดเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขจึงไม่สามารถหาข้อมูลรายนี้จึงค้นหาไม่เจอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-25)

1.00

25/10/2562 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2562 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 250,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม - ราย - บาท คิดเป็น 0.00 % อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2562) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 76,915 หลัง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,400,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 82 ราย 2,027,108.42 บาท (ยอด ณ 31 ต.ค. 62) คิดเป็น 13.16% ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 100,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 62 ราย 14,052.82 บาท (ยอด ณ 31 ต.ค. 62) คิดเป็น 14.05% ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 15,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 รับชำระรวม 31 ราย 142,589.50 บาท (ยอด ณ 31 ต.ค. 62) คิดเป็น 0.90% ยอดรับชำระรวม 3 ภาษี 2,183,750.74/281,300,000 = 0.78 %

** ปัญหาของโครงการ :- ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ไม่เป็นปัจจุบัน - กรณีรายเก่า ผู้รับประเมินใส่เลขโฉนดเดิมไว้ ปัจจุบันเลขโฉนดเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขจึงไม่สามารถหาข้อมูลรายนี้จึงค้นหาไม่เจอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3476

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3476

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0899

ตัวชี้วัด : (16.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.29

100 / 100
2
46.47

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **