ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท : 50250000-3477

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นายธีรนัย เชาว์ปรีชา (5326)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งคือการประเมินภาษีแล้ว ผู้รับประเมินชำระเงินภาษี ตามที่พนักงานเก็บภาษีเรียกเก็บภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกิดจากผู้รับประเมินขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทลงโทษในการไม่ชำระค่าภาษี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระ พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่้มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 มาบังคับให้กับลูกหนี้ค้างชำระ

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีลูกหนี้ค้างชำระลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ได้ไม่น้อยกว่า 25% ของยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) - 453,430.24/3,043,232.95 (85.10%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) - 0/27,339.10 (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 95.03% *******************************

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-07-29)

77.00

29/07/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) - 2,168,215.24/3,043,232.95 (28.75%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) - 0/27,339.10 (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 76.25% *******************************

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-26)

76.00

26/06/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) - 2,217,751.73/3,043,232.95 (27.13%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) - 0/27,339.10 (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 75.71% *******************************

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/05/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) - 2,267,288.22/3,043,232.95 (25.50%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) - 0/27,339.10 (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 75.16%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-24)

75.00

24/4/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) - 2,316,824.71/3,043,232.95 (23.87%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) - 0/27339.10 (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 74.62%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.50 (2020-03-27)

27.50

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-27)

27.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับประเมินไม่ได้รับจดหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับประเมินไม่ได้รับจดหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0900

ตัวชี้วัด : (16.2) ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **