ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 3 ประเภท : 50250000-3477

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

นายธีรนัย เชาว์ปรีชา (5326)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งคือการประเมินภาษีแล้ว ผู้รับประเมินชำระเงินภาษี ตามที่พนักงานเก็บภาษีเรียกเก็บภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเกิดจากผู้รับประเมินขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทลงโทษในการไม่ชำระค่าภาษี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระ พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 มาบังคับให้กับลูกหนี้ค้างชำระ

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้มีลูกหนี้ค้างชำระลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระ ได้ไม่น้อยกว่า 25% ของยอดภาษีค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-10-01)

90.00

01/10/2563 :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 2,733,875.69/3,043,232.95 (89.83%) ยอดคงเหลือ 309,357.26 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 89.93%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-31)

87.00

31/8/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 2,639,339.20 /3,043,232.95 (86.73%) ยอดคงเหลือ 403,893.75 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 86.85%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-29)

30.00

29/07/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 875,017.71/3,043,232.95 (28.75%) ยอดคงเหลือ 2,168,215.24 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 29.39%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-06-26)

28.00

26/06/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 825,481.22 /3,043,232.95 (27.13%) ยอดคงเหลือ 2,217,751.73 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 27.77%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-26)

27.00

26/05/2563 : ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 775,944.73/3,043,232.95 (25.50%) ยอดคงเหลือ 2,267,288.22 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 26.16%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-24)

25.00

24/4/2563 :ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 726,408.24 /3,043,232.95 (23.87%) ยอดคงเหลือ 2,316,824.71 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 24.55%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-03-27)

23.00

27/03/2563 :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 676,871.75 /3,043,232.95 (22.24%) ยอดคงเหลือ 2,366,361.20 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดคงเหลือ 0 บาท (100%) ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 22.93%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-27)

22.00

27/2/2563 : :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 627,335.26/3,043,232.95 (20.61%) ยอดคงเหลือ 2,415,897.69 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดชำระ 27,339.10/27,339.10 (100%) ยอดคงเหลือ 0 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 21.32%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-01-28)

21.00

28/1/2563 :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 624,765.26/3,043,232.95 (20.53%) ยอดคงเหลือ 2,418,467.69 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดชำระ 3,238.20/100,000 (11.84%) ยอดคงเหลือ 24,100.90 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 20.45%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-26)

12.00

26/12/2562 :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 351,262.28/3,043,232.95 (11.54%) ยอดคงเหลือ 2,691,970.67 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดชำระ 1,860.50 /27,339.10 (6.81%) ยอดคงเหลือ 25,478.60 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 11.50%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 289,557.79/3,043,232.95 (9.51%) ยอดคงเหลือ 2,753,675.16 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดชำระ 898.30/27,339.10 (3.29%) ยอดคงเหลือ 26,440.80 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี = 9.56%

** ปัญหาของโครงการ :ผู้รับประเมินไม่ได้รับจดหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-25)

4.00

25/10/2562 :: ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 - ไม่มี - ลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยอดลูกหนี้ 15 ราย 3,043,232.95 บาท) ยอดชำระ 107,138/3,043,232.95 (3.52%) ยอดคงเหลือ 2,936,094.95 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ยอดลูกหนี้ 137 ราย 27,339.10 บาท) ยอดชำระ 664.30/27,339.10 (2.43%) ยอดคงเหลือ 26,674.80 บาท ลูกหนี้ค้างชำระภาษีป้าย (ยอดลูกหนี้ 0 ราย 0 บาท) - 0/0 (100%) รวมยอดลูกหนี้ 4 ภาษี =3.51%

** ปัญหาของโครงการ :- ผู้รับประเมินไม่ได้รับจดหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0900

ตัวชี้วัด : (16.2) ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.50

100 / 100
2
22.05

100 / 100
3
26.89

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **