ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50250000-3479

สำนักงานเขตดอนเมือง

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ “โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน รวมไปถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร เปลือกผักผลไม้) ที่จัดเก็บไม่น้อยกว่า ๕๐ ตันต่อเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-18)

25.00

เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 ชุมชน 1.ตลาดบุญอนันต์ 2.ชุมชนปิ่นเจริญ 1 3. โรงเรียนธนินทร 1 4. ชุมชนสุวรรณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนเปรมประชากร 4 2.ชุมชนบูรพา 18 3.ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ 4.ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร โดยดำเนินการทำหนักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในพื้นที่และสาธิตในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0911

ตัวชี้วัด : (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **