ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50250000-3479

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติมโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ “โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน รวมไปถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เดือนละ 2 ครั้ง = 24 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรมูลฝอยอินทรีย์ 4 แห่ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนรัตนวลัย 3. ชุมชนกัญจาเพรช 4. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 6 แห่ง 1. โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา 2. ชุมชนทัดชาวิลล่า 3. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 4. ชุมชนไทเทยิ่น 5. ชุมชนเทพประทาน 6. ชุมชนแหลมทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 2. ชุมชนแก้วงาม 3. วัดคลองบ้านใหม่ 4. หมู่บ้านศรีกาญจน์ 5. ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนวัฒนานนท์ 3. ชุมชนร่มไทรงาม 4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย 5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-21)

65.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า 2. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม 3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว 4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 7 5. ชุมชนบูรพาวิลล่า 18

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-18)

55.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรุปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนอมรพันธ์ 2. ชุมชนโกสุมสามัคคี 1 3. ริมถนนนาวงประชาพัฒนา 4. ชุมชนโกสุมสามัคคี 2 5. ชุมชนโกสุมรวมใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-19)

45.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนประเสริมเปรมประชา 2. ชุมชนร่มไทรงาม 3. ชุมชนเจษฎา 4. ตลาดใหม่ดอนเมือง 5. ชุมชนประชากร 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-14)

35.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เป็นเงิน 50,000 บาท - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนสะพานปูน 2. ชุมชนประชากร 3 3. ชุมชนยิ่งโอฬาร 4. ตลาดบุญอนันต์ 5. ชุมชนปิ่นเจริญ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง 1. ชุมชนสะพานร่วมใจ 2. หมู่บ้านทัดชาวิลล่า 3. กองทัพอากาศดอนเมือง 4. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 6. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 7. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 8. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-01-18)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 ชุมชน 1.ตลาดบุญอนันต์ 2.ชุมชนปิ่นเจริญ 1 3.โรงเรียนธนินทร 4.ชุมชนสุวรรณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนเปรมประชากร 4 2. ชุมชนบูรพา 18 3. ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ 4. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรมประชากร โดยดำเนินการทำหนักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในพื้นที่และสาธิตในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเขียนโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน 1. ชุมชนทัดชาวิลล่า 2. ชุมชนร่มไทรงาม 3. ชุมชนประชากร 3 4. ชุมชนร่วมพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0911

ตัวชี้วัด : (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.42

100 / 100
2
12.90

100 / 100
3
19.76

100 / 100
4
25.38

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **