ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50250000-3481

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพัทยา ไล่ชะพิษ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดอนเมือง เป็นพื้นที่ขยาย มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย เพื่อสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมและให้เป็นมหานครน่าอยู่ เป็นปอดให้กับคนกรุง สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ เพิ่มร่มเงา ให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือน และกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่น ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุด อย่างยั่งยืนตลอดไป รายละเอียด ดังนี้ 1. จัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ พื้นที่บริเวณไหล่ทางถนนเทิดราชัน ตั้งแต่สามแยกถนนนาวงประชาพัฒนาตัดถนนเทิดราชัน ถึงหน้าวัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) ขนาดพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร 2. ปลูกต้นไม้ พื้นที่บริเวณทางเท้าถนนนาวงประชาพัฒนา ซอย 1 ถึงสามแยกวัดคลองบ้านใหม่ ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร 3. ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตายถนนสรงประภา จำนวน 40 ต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 63 1. เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 900,000 บาท - จัดซื้อต้นไม้ เป็นเงิน 410,000 บาท - จ้างเหมาทำกระถางไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 490,000 บาท 2. ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-17)

80.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-20)

70.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา เตรียมพื้นที่ และเตรียมดินปลูกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-17)

10.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและวินมอเตอร์ไซด์ บริเวณที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ออกจากพื้นที่ เพื่อสำนักงานเขตดอนเมืองจะได้เข้าเตรียมพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 62 - โครงการได้รับอนุมัติแล้ว - สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินการ - หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเขียนโครงการ - เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3481

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3481

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0897

ตัวชี้วัด : (13) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **