ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50250000-3482

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอำนวย เจริญชัยสกุล เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมือง มีการเพิ่มขึ้นของบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน และบ้านจัดสรรตลอดจนประชากรที่เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น รวมไปถึงการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองและสถานประกอบการจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ในปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมืองมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปริมาณ 210 ตันต่อวัน ในจำนวนที่มีปริมาณมูลฝอยอันตรายประมาณ 80 กิโลกรัม มูลฝอยอันตรายมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมโดยตรง และในปัจจุบันประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ในการนี้สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย” โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยการปฏิบัติงานเชิงรุก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยอันตราย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทั้งในครัวเรือนและในสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอยอันตรายอย่างไม่ถูกวิธีรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตดอนเมือง

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย 2. เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย นำไปกำจัดให้ถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท และสะดวกต่อการจัดเก็บ มูลฝอยของเจ้าหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 22.63 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 1.21 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 1.53 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-22)

85.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เข้าจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้ จำนวน 2.89 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้ จำนวน 0.82 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 1.23 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-18)

55.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ ได้จำนวน 0.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนน 2.48 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-14)

40.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 2.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้จำนวน 2.53 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้จำนวน 1.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 3.81 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเขียนโครงการ - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 3.24 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3482

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3482

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0894

ตัวชี้วัด : (08.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.83

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.72

100 / 100
2
10.41

100 / 100
3
12.10

100 / 100
4
15.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **