ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอย : 50250000-3484

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตดอนเมืองมีที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นที่สาธารณะและเป็นที่เอกชนที่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นแหล่งก่อให้เกิดอาชญากรรมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งประสบปัญหาการจัดเก็บขยะที่มีผู้ลักลอบนำมาทิ้ง ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น สำนักงานเขตดอนเมือง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ว่างริมทางและที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้ดูสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และที่สำคัญปริมาณมูลฝอยริมทางหรือตามที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่ามองอย่างยั่งยืน

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ปริมาณมูลฝอยและเศษวัสดุเหลือใช้ริมทางหรือที่รกร้างว่างเปล่าลดน้อยลง ดูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่น่ามองมากขึ้น 2 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย 3 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองและรักสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

- พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยอย่างน้อยร้อยละ 20 จากพื้นที่ว่างริมทาง จำนวน 10 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยประชาอุทิศ 13 ถนนประชาอุทิศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-19)

95.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณลำรางเลียบถนนนาวงประชาพัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-23)

85.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกต้นไม้พื้นที่ว่างตั้งแต่ท่าเรือเปรมประชากรจนถึงท่าตะลึงแล (ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-23)

75.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างริมคลองเปรมประชากรบริเวณหลังหมู่บ้านแกรนด์คาแนล (ด้านข้างท่าเรือเปรมประชากร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-18)

55.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 16 ถนนโกสุมรวมใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-14)

35.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ว่าง ปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ปรับปรุงพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ล้อมรั้ว บริเวณพื้นที่ว่างซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณเทิดราชันซอย 47 ถนนเทิดราชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม - ดำเนินการปรับพื้นที่และจัดเก็บวัสดุลักลอบทิ้งพื้นที่ว่างบริเวณซอยเวฬุวนาราม 3 ถนนเวฬุวนาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ดำเนินการสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 10 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0902

ตัวชี้วัด : (09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
40.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **