ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขจุดที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอย : 50250000-3484

สำนักงานเขตดอนเมือง

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน (5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมือง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอย การให้บริการจัดเก็บมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนปัจจุบันประชากร ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีอัตราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้น ตามอัตราเพิ่มของประชากร ในชุมชน จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริการกรุงเทพมหานครให้ความสนใจ และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งการรักษาความสะอาด ถนน ซอย และพื้นที่ว่างในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การบริการด้านการจัดเก็บมูลฝอย การลดและแยกมูลฝอยในชุมชนเกิดประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมมูลฝอยเพื่อจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องการรักษาความสะอาด การลดและแยกมูลฝอยให้ชุมชน 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ในด้านการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง ที่อยู่ติดชุมชน ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น 5. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เขตเกิดความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น 6. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 3 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ (ปูเค็ม) 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-14)

35.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยบริเวณ 1.ริมถนนนางวงประชาพัฒนา ซอย 5 2.ริมคลองประปา ถนนนาวงประชาพัฒนา ซอย 7 3.ริมถนนสรงประภา ซอย 2 แยก 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการแก้ไขการลักลอบทิ้งริมทาง 4 จุด 1.ถนนโกสุมรวมใจ 35 แยก 10 2.ถนนเทิดราชัน 17 3. ถนนสรงประภา ซอย 24 4.ถนนเทิดราชัน ซอย 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอย จำนวน 3 จุด คือ 1.ริมถนนเทิดราชันซอย 9 2.ริมถนนทางเข้าชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย 3.ริมถนนสรณคมน์ ซอย 7

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 62 - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - ดำเนินการสำรวจจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยบริเวณ 1. ริมถนนเทิดราชัน 2. ริมถนนสรณคมณ์ 3. ริมถนนโกสุมรวมใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0902

ตัวชี้วัด : (09.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **