ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50250000-3488

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเอกชัย ขันการไร่ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5318

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดอนเมือง มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อทรัพย์สิน และการสัญจรไปมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงฤดูฝน และมรสุมเขต้อนพัดผ่านเข้ามาและเป็นไปตามที่ได้รับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" ตามนโยบายที่ 2 สะดวก (CONVENIENT) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ภารกิจที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่คู คลองและลำรางสาธารณะ ลดการท่วมขังและสามารถระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้พ้นจุดวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมวดรายจ่ายตามงบประมาณ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) จำนวนเงิน 1,681,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

50250300/50250300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำท่วมขัง 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 20 ซอย ร้อยละ 100 1.ซอยโกสุมรวมใจ 32 2.ซอยโกสุมรวมใจ 33 3.ซอยโกสุมรวมใจ 34 4.ซอยโกสุมรวมใจ 35 5.ซอยโกสุมรวมใจ 40 และซอยแยก 5 6.ซอยโกสุมรวมใจ 42 7.ซอยโกสุมรวมใจ 45 8.ซอยวัดเวฬุวนาราม 3 9.ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 10.ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 11.ซอยสรณคมน์ 25 แยก 2-9 12.ซอยสรณคมน์ 37 13.ซอยสรณคมน์ 39 14.ซอยสรณคมน์ 41 15.ถนนเชิดวุฒากาศ 16.เทิดราชัน 1 17.ถนนประชาอุทิศ 18.ถนนนาวงประชาพัฒนาตั้งแต่คลองบ้านใหม่ถึงแยกวัดสันติบุญมาราม 19.ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 20.ซอยหมู่บ้านณัฐนันท์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-18)

100.00

18/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-19)

70.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน อยู่ระหว่างตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารประกอบการตั้งฏีกาเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ยาวประมาณ 16,463 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างสำรวจตามแผนผังซอยที่จะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และขนอุปกรณ์เพื่อเข้าดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมติจ้าง บจก.448

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 15-21ม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำขอเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการครั้งที่ 1 เนื่องจากร่างขอบเขตงานผิดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศขายแบบเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีจำนวนจำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :-มีการประชุมเพื่อประสานงานภายในกลุ่มงานและจัดทีมในการออกสำรวจ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเพื่อออกสำรวจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำงบประมาณ/จัดทำแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:คำนวณราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ขอเห็นชอบ/ประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศขายแบบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นซอง/เปิดซอง/ประกาศผู้ชนะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:รายงานผู้ชนะ/อนุมัติจ้าง/ทำสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน/เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0903

ตัวชี้วัด : (11) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **