ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : 50250000-3489

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ว่าที่ร้อยตรีนพดล ผ่องสำเภา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร 5338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล นโยบายในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาวงจรทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันคือ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประกอบกับเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนต้องถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีงานทำ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อหาหนทางในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั้น สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างรายได้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

50251000/50251000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ และจะได้มีโอกาสหารายได้เสริมให้กับครอบครัว 2 เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนเขตดอนเมือง และลดปัญหาการว่างงาน

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองในวันราชการและวันเสาร์ อาทิตย์จำนวน 4 วิชา วิชาละ15 วัน วันละ 5 ชั่วโมง รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน ได้แก่1. วิชาการแกะสลักผักและผลไม้2.วิชางานใบตอง 3. วิชาการผูกผ้าและการจับจีบผ้า 4. วิชากระเป๋าผ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-20)

70.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-22)

60.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-20)

50.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-18)

45.00

18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป งดการขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่า สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :--ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว -เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของ ประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่า สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จักได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป -ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 97.10

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน มกราคม 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 96.78

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน ธ.ค. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.58

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 28 พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน พ.ย. 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 93.24

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้ดำเนินการขายสินค้าราคาถูกในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว -เตรียมดำเนินการจัดการขายสินค้าราคาถูก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง -ในเดือน ตุลาคม 2562 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคิดเป็นระดับ 90.24

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : เตรียมการจัดขายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ในวันที่ 31 ตุลาคมม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมการดำเนินโครงกา
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0907

ตัวชี้วัด : (03) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงิน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 16.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 16.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
16.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **