ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบูรณการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50250000-3510

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

37

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 37

นางสาวนภสร กันหาชาติ (นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ โทร.5341)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ขึ้น โดยมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกิจกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การสำรวจและทำงายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การจัดนิทรรศการ เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคและดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมีโดยรอบ ภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับแจ้งข่าว ซึ่งนำไปสู่มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

50250400/50250400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดปัญหาการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธู์ลูกน้ำยุงลายและกำจัดตัวแก่ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ชุมชน จำนวน 95 ชุมชน ในพื้นที่เขตดอนเมือง มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน 1.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การจัดนิทรรศการ เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 1.3 มีการปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค 1.4 ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมีโดยรอบ ภายใน24 ชม. ภายหลังได้รับแจ้งข่าว 2. มีกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนสถานและสถานประกอบการในพื้นที่เขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-02-24)

37.00

24/02/2564 : 1.ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 36 ชุมชน 2.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลายจำนวน 12 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องงดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-01-22)

37.00

1.ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 36 ชุมชน 2.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคนำโดยยุงลายจำนวน 12 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-12-25)

37.00

ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 35 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน ปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 9 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแผนปฏิบัติงานรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยสนับสนุนวัสดุให้ชุมชนในพื้นที่
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3510

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3510

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **