ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50250000-3513

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

น.ส.อภิญญา เงาชัยภูมิ (เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร.5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้าง ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างภายในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่จะช่วยให้มีการลดและ คัดแยกมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุ้งกี๋ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพ มากขึ้นอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2563

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน 3 ชุมชน 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ (ปูเค็ม) 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

16/02/2564 : ค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 6,750 บาท - ประกันสังคมเดือนมกราคม 2564 เป็นเงิน 204 บาท -ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย 3 ชุมชน ได้จำนวน 650 กิโลกรัม 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

1/25/2021 : - ค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 5,700 บาท - ค่าประกัน เป็นเงิน 286 บาท - ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย 3 ชุมชน ได้จำนวน 60 กิโลกรัม 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - ค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 5,250 บาท - ประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 105 บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,500 บาท - ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย จำนวน 3 ชุมชน ได้จำนวน 900 กิโลกรัม ได้แก่ 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : - ค่าตอบแทนเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 6,750 บาท - ประกันสังคมเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 135 บาท - ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย จำนวน 3 ชุมชน ได้จำนวน 800 กิโลกรัม ได้แก่ 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : - เตรียมดำเนินโครงการ - ดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอย 3 ชุมชน ได้จำนวน 1,000 กิโลกรัม 1. ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 2. ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ 3. ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6503

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **