ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง : 50250000-3516

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางพัทยา ไล่ชะพิษ (เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โทร. 5329)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่เขตดอนเมือง เป็นพื้นที่ขยายมีการพัฒนาที่ดินให้เป็นพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีเขียวส่งผลทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณมูลฝอยจากกิ่งไม้ใบไม้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่สาธารณะที่เขตดอนเมืองรับผิดชอบมีจำนวนต้นไม้ยื่นต้นซึ่งต้องมีการตัดแต่งอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง จำนวนไม้น้อยกว่า 5,000 ต้น และยังมีต้นไม้ที่ประชาชนปลูกเองโดยกรุงเทพมหานครต้องมีการจัดการให้เรียบร้อย เป็นปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการกำหนดหาแนวทางดำเนินการแก้ไขเพื่อลดปริมาณมูลฝอยและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สำนักงานเขตดอนเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามูลฝอยที่มีแนวโน้ม เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีแนวความคิดลดปริมาณมูลฝอย และนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าโดยการจัดทำโครงการ “ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ ผัก ผลไม้ ที่บดย่อยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง” บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีคน(ดอน)เมือง ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 14 แขวงสีกัน เขตดอนเมืองพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา โดยมีศูนย์สาธิตการทำปุ๋ยหมัก เพื่อให้ความรู้กรรมวิธีในการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน สถานประกอบการ โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง ในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ให้แก่พืชผักเศรษฐกิจ ผักสวนครัวต่างๆ นอกจากนั้นยังนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาใช้กับไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี วิธีการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนตลอดไป

50250600/50250600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำมูลฝอยย่อยสลายได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมือง 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อเผยแพร่วิธีการทำปุ๋ยหมัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สถานประกอบการ และโรงเรียนในพื้นที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ทำปุ๋ยไว้ใช้เอง 6. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุปลูก และปุ๋ยเคมี

เป้าหมายของโครงการ

1. นำกิ่งไม้ ใบไม้ จากการตัดแต่งในพื้นที่สาธารณะ การบริการประชาชน และเศษหญ้าจากการพัฒนาพื้นที่รกร้างริมทาง ถนน ซอย สาธารณะ ในพื้นที่เขตดอนเมือง มาบดย่อย อย่างน้อย 1,000 ตัน/ปี 2.ปริมาณมูลอินทรีย์ ที่จัดเก็บในพื้นที่เขต หมู่บ้าน ชุมชน ตลาด นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/ปี 3.ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับคุณภาพดินและเพิ่มอินทรีย์สารให้แก่ต้นไม้ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้ปีละไม่น้อยกว่า 650 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-16)

40.00

16/02/2564 : - บดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ จำนวน 60 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-22)

35.00

1/22/2021 : - ดำเนินการบดย่อยกิ่งใบไม้ เปลือกผัก ผลไม้ จำนวน 60 ตัน - ทำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในพื้นที่ 10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : - ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกผัก ผลไม้ จำนวน 65 ตัน - ทำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในพื้นที่ จำนวน 10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : - ดำเนินการบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ เปลือกผัก ผลไม้ จำนวน 80 ตัน รวบรวมหมักปุ๋ยอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : - เตรียมดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:17%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า , และตัดแต่งกิ่งไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในพื้นที่สาธารณะและบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ตามแผนฯ
:17%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ (กิ่งไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร) รอเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บนำไปบดย่อย
:17%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำมูลฝอยอินทรีย์ (กิ่งไม้ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร) ที่บดย่อยแล้วหมักทำปุ๋ยอินทรีย์
:17%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุมดินและชานหญ้าในพื้นที่เขตดอนเมือง
:17%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุป และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขต
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3516

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3516

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6503

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.54

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **