ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50250000-3623

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2

หลักการและเหตุผล

- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตของตนเอง โดยมีอำนาจสั่งการในส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ ให้ช่วยเหลือ หรือร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร ในการเข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว ประกอบกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2552 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 และหนังสือด่วนมาก ที่ กท 1803/156 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มเติมให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นั้น - สำนักงานเขตดอนเมือง จึงจัดให้มีศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมือง ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมือง เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและประสานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ถูกกระทำ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เขตดอนเมือง มีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการรับแจ้งเหตุ และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสารในข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สามารถป้องกันเหตุอัคคีภัย หรือร่วมระงับเหตุอัคคีภัยหรือสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2023-01-03)

10.00

03/01/2566 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการ และเงินค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ อปพร.เขตดอนเมืองที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ของกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ ทุกวัน
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รายงานค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบ กรณีมีค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมือง
:30%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายปกครองจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:40%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณนำเรียนผู้อำนวยการเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3623

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3623

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6526

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ :

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **