ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50260000-3248

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรศิริ สมจอมชาญ 5204

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สํานักงานเขตจตุจักร จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักรขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตการจัดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัยและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาสาสมัครเรียนนครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจตุจักรให้ปฏิบัติงานอย่างไรประสิทธิภาพต่อไป

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 จากจำนวน 329 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-13)

100.00

13/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-31)

90.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการส่งฝ่ายการคลังสำนักงานเขตจตุจักรแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-31)

50.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองจัดเตรียมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้เสนอโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรและได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

10/15/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรวบรวมเอกสารจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือแจ้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและยาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักรเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดในโครงการ
:50%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/01/2020
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักอนามัยทราบ
:5%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :31/01/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0831

ตัวชี้วัด : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
80.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **