ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักร : 50260000-3249

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวพรศิริ สมจอมชาญ 5204

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สํานักงานเขตจตุจักร จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักรขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตการจัดให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทั้งนี้มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัยและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาสาสมัครเรียนนครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจตุจักร ให้ปฏิบัติงานอย่างไรประสิทธิภาพต่อไป

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

าสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครัง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-30)

20.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-30)

15.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-31)

15.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-30)

15.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-01)

15.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองจัดเตรียมแผนการรณรงค์วัดต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองจัดเตรียมแผนการรณรงค์วัดต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 / 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองจัดเตรียมแผนการรณรงค์วัดต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี / ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี / ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-31)

15.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองจัดเตรียมแผนการรณรงค์วัดต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองจัดเตรียมแผนการรณรงค์วัดต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

10/15/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้เสนอโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดต่อผู้อำนวยการเขตจตุจักรและได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือแจ้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตจตุจักรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักอนามัยทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3249

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3249

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0832

ตัวชี้วัด : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **