ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50260000-3251

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพัชราภรณ์ ศิริพร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้จัดตั้งสภาเยาวชนเขตจตุจักร ประกอบด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกสภาเยาวชนในพื้นที่เขต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนในชุมชน ในพื้นที่เขตจตุจักร ให้มีความเข้มแข็ง และมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภาเยาวชนสำนักงานเขตจตุจักรให้เข้มแข็ง 2. เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายเยาวชนในชุมชน และเยาวชนในพื้นที่เขตจตุจักร ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีภาวะผู้นำที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัคร 1 ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานประจำสำนักงานและกิจกรรมของสภาเยาวชนเขตจตุจักร 2. จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนและสมาชิกสภาเยาวชน 3. จัดกิจกรรมพิเศษสภาเยาวชนเขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เขตจตุจักร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 ราย 7,200.บาท กองทุนประกันสังคม 360.00 – บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1 ราย 7,200.บาท กองทุนประกันสังคม 360.00 - บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน เขตจตุจักร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1 ราย 7,200.บาท กองทุนประกันสังคม 360.00 - บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ราย 7,200.บาท กองทุนประกันสังคม 288.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-06-30)

67.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1 ราย 7,200.00 กองทุนประกันสังคม 288.00- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-05-29)

59.00

ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 ราย 7,200 กองทุนประกันสังคม 360.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-04-23)

51.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 ราย 7,200 กองทุนประกันสังคม 360.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-23)

43.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ราย 1,900 กองทุนประกันสังคม 90.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพิเศษ เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-22)

34.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,200 บาท กองทุนประกันสังคม 360.. บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-23)

26.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,200 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-29)

18.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตจตุจักร ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 6,480 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 324 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
:55%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0840

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **