ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50260000-3252

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางชุติมา ศิริพันธ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตจตุจักรได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงบุญคุณบิดามารดาสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมี่สวนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยของสังคม 3. เพื่อเป็นการเชิดชู ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 4. เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียนประเพณีในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2. กิจกรรมวันสงกรานต์ 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-29)

40.00

อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกดำเนินการจัดกิจกรรมสงกรานตามมติที่ประชุม กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมสงกรานต์วันที่ 10 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันทีี่ 11 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 11 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดรูปแบบของการจัดงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันเด็ก
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมวันสงกรานต์
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3252

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3252

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0839

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ วัฒนธรรม และประเพณี

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **