ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50260000-3254

สำนักงานเขตจตุจักร

26.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 26.00

นางสาวอภิญญา ทิชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก และรดเร็วในการพัฒนาชุมชน จึงได้หาแนวทางในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน โดยใช้วิธีการทางการเงินเป็นกลไกให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานกลุ่มร่วมกัน ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลด้านการพัฒนาชุมชน

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 27 ชุมชน 2. ชุมชนละ 7,500 บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน 3. ชุมชนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-01-22)

26.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-23)

18.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-29)

18.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ชุมชน 25,357 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0841

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่จัดกิจกรรมและดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.50

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **