ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50260000-3254

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอภิญญา ทิชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก และรดเร็วในการพัฒนาชุมชน จึงได้หาแนวทางในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน โดยใช้วิธีการทางการเงินเป็นกลไกให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานกลุ่มร่วมกัน ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลด้านการพัฒนาชุมชน

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนละ 5,000 บาท/เดือน จำนวน 27 ชุมชน 2. ชุมชนละ 7,500 บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน 3. ชุมชนละ 10,000 บาท/เดือน จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 14ชุมชน 73,748.บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 12 ชุมชน 56,051.บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/08/2563 : ค่าสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 14 ชุมชน 56,148.00 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 16 ชุมชน 79,962.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-30)

72.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 13 ชุมชน 61,820.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-29)

66.00

เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 14 ชุมชน 70,591 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-23)

58.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-26)

42.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 17 ชุมชน 86,356.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 24 ชุมชน 125,732.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-01-22)

26.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-23)

18.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-29)

18.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ชุมชน 25,357 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **