ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50260000-3258

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวหฤทัย มณีวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านสังคม

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตจตุจักร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.1 อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน 1.2 อาสาสมัครวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน 2. สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 -รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 30,000 บาท -รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 8,275 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,914.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,944 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,897.บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 7,613 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,881.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-07-30)

82.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 24,400 บาท รายวัน จำนวน 1 ราย จำนวน 8,275 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-30)

74.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 -รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท -รายวัน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,613 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,505.00

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-29)

66.00

ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำเดือนเมษายน 2563 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 8,275 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 383.บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-23)

58.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำเดือนมีนาคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 17,212 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,360.บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,888 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,294.บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-26)

42.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน มกราคม 2563 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 17,212 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 2,360. บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-22)

34.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,300 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 2,280. บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-23)

26.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบืกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,600 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 2,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-29)

18.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 8,125 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรรหาบุคลากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3258

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3258

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **