ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50260000-3258

สำนักงานเขตจตุจักร

34.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 34.00

นางสาวหฤทัย มณีวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านสังคม

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตจตุจักร 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.1 อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน 1.2 อาสาสมัครวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน 2. สร้างเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-22)

34.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ธันวาคม 2562รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 14,300 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 2,280. บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-23)

26.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบืกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 15,600 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 2,280 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-29)

18.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายเดือน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท รายวัน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 8,125 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สรรหาบุคลากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3258

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3258

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0836

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มาขอรับการสงเคราะห์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **