ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50260000-3259

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวหฤทัย มณีวงค์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของเขตจตุจักร เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ 2554 โดยมีการจัดตั้งชมรมคลังสมอง เขตจตุจักร และได้มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นธนาคารสมองของเขตจตุจักรในอนาคตต่อไป

50261000/50261000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มาทำประโยชน์ต่อสังคม 2 เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของเขตจตุจักร 3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุ เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ หรือผู้เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ ทักษะ ในสาขาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร 2. การคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ ความพร้อม และสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เขตจตุจักร ประจำปี 2563 จำนวน 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-07)

100.00

7/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-23)

80.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนนครหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สรรหาผู้สูงอายุ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานดำเนินกิจกรรมตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0835

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย คน : 1

ผลงานที่ทำได้ คน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **