ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย : 50260000-3261

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทวีศักดิ์ ทับแก่น 5233

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การที่กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นแหล่งงานและตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ทำให้มีผู้ค้นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นตามมามากมาย อาทิ ปัญหามลพิษ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ขณะนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น การปล้น ฆ่า ฉกชิงวิ่งราว ซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณแหล่งที่มีกลุ่มคนหนาแน่น ที่เปลี่ยวหรือในชุมชนต่าง ๆ สำนักงานเขตจตุจักร ในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมต้องได้รับการปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาด ฯลฯ และเป็นนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยขึ้น

50260900/50260900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2 เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่จะก่ออาชกรรมต่าง ๆ 3 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1 คร้ง/จุด/วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัย ทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทุกวัน/ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชกรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-12)

60.00

12/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 3 ครั้ง/จุด/วัน และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 3 ครั้ง/จุด/วัน จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง /จุด / วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-12)

50.00

12/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุด 3 ครั้ง/วัน/จุด จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิดภาพการทำงานของกล้องวงจรปิดทุกวัน 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื่้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 3 ครั้ง/จุด/วัน จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออำตรวจขสอบงประสิทธิภถาพการทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-18)

25.00

18/12/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและตรวจราพื้นที่เสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพภารทำงานของกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-13)

20.00

13/11/2562 :จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชกรรมและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด - จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 1 ครั้ง/วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อขออนุมัติโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3261

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3261

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0825

ตัวชี้วัด : 3.พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **