ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน : 50260000-3262

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

61.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 61.00

นางสาวเครือวัลย์ สนธิสิงห์ 5229, 5230

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้

50260800/50260800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันได้ทันกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๒ นำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-07-29)

61.00

29/07/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 466,781,787.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 284,759,618.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 61

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-06-22)

57.00

22/06/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 478,612,597.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 270,467,487.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.51

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/05/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 478,612,917.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 243,091,850.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-04-29)

43.00

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,761,191. บาท เบิกจ่ายแล้ว 211,689,318.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.30 (2020-03-24)

31.30

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 492,893,669.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,255,232.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.08 (2020-02-27)

25.08

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 492,893,669.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 123,6+27,743.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.08

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.19 (2020-01-22)

18.19

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 492,788,189.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,618,926.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.19 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.70 (2019-12-24)

10.70

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 503,978,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 53,940,816.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.49 (2019-11-21)

4.49

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 503,928,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 22,644,443.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 (เงินเดือน เดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายจ่ายเงินยืมสะสมฯ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.06 (2019-10-29)

4.06

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 503,567,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,457,029.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การเบิกจ่ายในภาพรวมสะสม ไตรมาสที่ 1
:32%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเบิกจ่ายในภาพรวมสะสม ไตรมาสที่ 2
:22%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:การเบิกจ่ายในภาพรวมสะสม ไตรมาสที่ 3
:23%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:การเบิกจ่ายในภาพรวมสะสม ไตรมาสที่ 4
:23%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0842

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.5100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.70

100 / 100
2
31.30

100 / 100
3
56.51

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **