ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพื่มพื้นที่สีเขียว : 50260000-3267

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเกชา คงเขียว โทร. 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโลกปัจจุบันประสบปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งหลายประเทศ เมืองใหญ่ต่างๆ รวมไปถึงกรุงเทพมหานครต่างก็ลงนามทำความร่วมมือระหว่างกันที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการลดก๊าซไม่พึงประสงค์และเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตจตุจักรได้เล็งเห็นและตระหนักดีถึงปัญหาโลกร้อน จึงได้พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสรรพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่เพื่อลดมลปัญหามลพิษในพื้นที่อันจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพพจน์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมมีสถานที่พักผ่อนให้กับชาว กรุงเทพฯ ที่อยู่ในสภาวะเคร่งเครียดจากสังคมเมือง สามารถใช้สถานที่ดังกล่าวผ่อนคลายความเครียดและสามารถใช้ชีวิตในสังคมเมืองได้อย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยังยืน ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องต่อไป

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรงภูมิทัศน์พื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่อาศัย และลดปัญหามลพิษในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรม

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ทั่วพื้นที่เขตจตุจักรให้ร่มรื่นสวยงาม 2. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เขตจตุจักร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/08/2563 : ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/06/2563 : ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม พร้อมเตรียมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/05/2563 : จัดซืื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม พร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดในระบบ MIS2 แล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-30)

20.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3267

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3267

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **