ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50260000-3268

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวรงค์ บุญผูก, นางสาวอรอุมา วิชาชิต โทร 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญปัญหาหนึ่งที่เมืองใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญอยู่ การแก้ไขปัญหาขยะให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และการนำมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปกำจัดทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ สำนักงานเขตจตุจักรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ด้วยการจ้างอาสาสมัครด้านงานบริการสาธารณะ มาปฏิบัติหน้าที่ชักลากมูลฝอยในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่รถ เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ 3. เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัย

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนเป้าหมาย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีความสะอาด ไม่มีขยะตกค้าง จำนวน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังวค.จันทรเกษม ชุมชนพหลโยธิน 32 ชุมชนหลังโรงเจ ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ชุมชนหนองจุฬา ชุมชนสวนผัก ชุมชนไทรคู่ ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 ชุมชนซอยภักดี ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนพหลโยธิน 46 ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนวังหิน ชุมชนริมคลองลาดพร้าว 2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดพื้นที่ 3. สำนักงานเขตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่ รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ 4. ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ รู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/08/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับตั้งเบิกในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พร้อมดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับตั้งเบิกในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/06/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 41,900.- บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 25,500.- บาท พร้อมดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับตั้งเบิกในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 41,940.- บาท พร้อมดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับตั้งเบิกในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/04/2563 : ดำเนินการเก็บขยะในชุมชนตามแผน พร้อมรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ก.พ 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ม.ค. 62 พร้อมจัดเก็บมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ธ.ค. 62 พร้อมจัดเก็บมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนพร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู่้ปฏิบัติงาน ต.ค.-พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าทีมอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3268

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3268

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0823

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **