ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล : 50260000-3270

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

96.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96.00

นายวงค์ บุญผูก โทร 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 2. เพื่อสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยจากกิ่งไม้ใบไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยังยืน 3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในเขตจตุจักร สามารถคัดแยกมูลฝอยโดยชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-31)

96.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3,019.58 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,986.75 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/06/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3,524.49 ตัน เฉลี่ยวันละ 113.69 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-31)

85.00

31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3,304.87 ตัน เฉลี่ยวันละ 110.16 ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/04/2563 : ดำเนินการคักแยกขยะรีไซเคิล นำไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม ปริมาณ 3,084.13 ตัน พร้อมจัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ.63 รวม 3,057.51 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมี.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนม.ค.63 รวม 3,081.54 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนธํ.ค.62 รวม 2,795.84 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรม คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมกราคม 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนต.ค.-พ.ย. 62 รวม 6,226.72 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนธันวาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0823

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **