ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรุูปมูลฝอยอินทรีเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50260000-3271

สำนักงานเขตจตุจักร

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวสมกาญจภา สิริวัฒนพร, นายศิขรินทร์ ศิรวัชรินทร์ 5222

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยการทำเป็นขยะหอมหรือทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตได้นำขยะหอมที่หมักได้ ไปเทยังแหล่งน้ำเสียตามชุมชน คลอง น้ำขยะหอมบางส่วนได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บริการประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียนทั่วพื้นที่เขต โดยนำน้ำขยะหอมไปแจกจ่ายประชาชนที่สนใจนำไปบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำพร้อมสาธิตวิธีการทำ

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ เศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-30)

10.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอินทรีย์ ประจำเดือนต.ค.-พ.ย. 62 รวม 692.07 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมฯ ประจำเดือนธันวาคม 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3271

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3271

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0823

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **