ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและรายงานพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50260000-3272

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเกชา คงเขียว โทร. 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตจตุจักร

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการหาพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตจตุจักร 2.เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เขตให้น่าอยู่ 3.เพื่อลดภาวะโลกร้อน

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 2.สภาพแวดล้อมในพื้นที่น่าอยู่อาศัย มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

ดำเนินการรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักงานเขตจตุจักร ไตรมาสที่ 4 ในระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ที่ว่างริมทางซอยสวนชิดลม (1 ไร่ 2 งาน) 2. ที่ว่างซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 (1 ไร่ 3 งาน) 3. ที่ว่างริมถนนกำแพงเพชร 6 ข้างบริษัท นำเฮงคอนกรีต (6 ไร่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ใตรมาส 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ใตรมาส 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/06/2563 : ดำเนินการรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักงานเขตจตุจักร ไตรมาสที่ 3 ในระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ที่ว่างซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ แยก 2 พื้นที่ 2 ไร่ 2. ที่ว่างซอยคลังมนตรี พื้นที่ 3ไร่ 3. ที่ว่างซอยหน้าหมู่บ้านไพฑูรย์ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-31)

75.00

31/05/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่สีเขียวในเขตจตุจักร ใตรมาส 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/04/2563 : ดำเนินการรายงานข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสำนักงานเขตจตุจักร ไตรมาสที่ 2 ในระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 1 (10 ไร่), ที่ว่างซอยเทศบาลรังสรรค์เหนือ 14 แยก 3 (3 ไร่), ที่ว่างซอยเทศบาลรังสรรเหนือ 14 แยก 3 - 1 (5 ไร่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 แห่ง รวม 15 ไร่ 3 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมนำมาบันทึกในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนสำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมนำมาบันทึกในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาส 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวพร้อมรายงานข้อมูลในระบบพื้นที่สีเขียวไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ไร่ 70 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุม้ติกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3272

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3272

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0827

ตัวชี้วัด : 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **