ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50260000-3274

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตจตจักร จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทที่กำหนดไว้เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มเขตจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬาและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดรวมถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลามัยของเยาวชนให้แข็งแรง ๓. เพื่อเปฯการเพ่ิมพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ ๔. เพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ๕. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข ๖. นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ๑. นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน ๗ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ได้แก้ โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โรงเรีนบ้านลาดพร้าว โรงเรียนวัดเทวสุนทรและโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ๒. ชนิดกีฬานักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการแข่งขัน ๑๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ แบดมินตัน กรีฑา ฟูตซอล (ชาย) ยิมนาสติกลีลา ลีลาศ กอล์ฟ วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล (หญิง) ฟุตซอล (หญิง) หมากกระดาน ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตจตุจักร มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ๒. นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬาตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นักกีฬา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-13)

40.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันและกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผุ้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อรับทราบยโยบายและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจความต้องการของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขัน กำหนดวันและเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท จัดหาอุปกรณืการแข่งขัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดการแข่งขันตามกำหนดการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **