ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50260000-3278

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์และสภาพปัจจุบันปัญหาสังคมไทยของประเทศ ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลังของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกับความเจริญทางวัตถุ โดยที่ทิศทางของการพัฒนาได้เป็นไปอย่างยั่งยืน และครอบคลุมองค์ประกอบในทุกด้านของสังคมอีกทั้งการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาประเทศอย่างเร่งรีบ ด้วยความรู้ ความเข้าใจไม่ถูกต้อง ได้ละเลยการพัฒนาด้านจิตใจที่ควบคู่กันไปในคราวเดียวกัน จึงกลายเป็นการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล สร้างพฤติกรรม และค่านิยมใหม่ เป็นสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่แปลกแยกและผิดเพี้ยนจากสังคมไทยในอดีต ซึ่งมุ่งการพัฒนาจิตใจเน้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานมากกว่าวัตถุ กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายตั้งแต่ปี 2552 ให้สำนักงานเขต พิจารณาจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 โรงเรียน ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยโรงเรียนวัดเทวสุนทร ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมและเป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้มิติทางศาสนา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน ให้กลับสู่สังคมไทย ดังเช่นในอดีต ซึ่งวัดจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนดำเนินการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประพฤติปฏบัติในชีวิตประจำวันที่สมวัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนเข้าใจประวัติของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้วัดที่มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่มีบทบาทที่เด่นชัดในการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ สำนักงานเขตจตุจักร มีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดเทวสุนทร จำนวน 1 ศูนย์ เด็ก และเยาวชนในชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 182 คน มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนา ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร ด้านคุณภาพ 1. เด็ก และ เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 2. บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3. เด็ก และเยาวชนที่ได้รับการศึกษาจากศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จะมีผลพัฒนาการด้านจิตพิสัยสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนจัดการเรียนการสอนตามโครงการในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดสรรงบประมาณโครงการให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวัดเทวสุนทร ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **