ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50260000-3282

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาดนำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนและให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรม ที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี สำนักงานเขตจตุจักร จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ลูกเสือรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย และปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทัังในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านคุณภาพ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันที่ ๑ กรกฎาคม 2562 รวมจำนวนทั้งส้ิน 30 คน พร้อมสมาชิกวงโยธวาทิต จำนวน 50 คน ด้านปริมาณ ๑. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ๒. ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยขน์ทุกระดับของกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสยามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสยามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนดำเนินการซ้อม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการซ้อมใหญ่ 1 วัน และวันพิธีจริง 1 วัน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:วรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **