ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50260000-3287

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจารุณี มณูธรรม, นางสาวสุพร คุ้มภัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภคและด้วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษทั้งอากาศเป็นพิษ ดินเสีย น้ำเน่า ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหลาย ๆ ด้าน เช่น ทำให้อาหารที่เราบริโภค อยู่เต็มไปด้วยสารพิษนานาชนิด สำนักงานเขตจตุจักร ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้วางแผนจัดการด้านการเกษตรในโรงเรียน (ผักดีไม่มีสารพิษ) ขึ้น โดยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตจตุจักร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษ 2. เพื่อให้ักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อกระตุ้นเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษในโครงการอาหารกลางวัน 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนมีค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรกสมบูรณ์ มีสติปัญญาและไหวพริบเฉลียวฉลาด ปราศจากทุพโภชนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

2020-7-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

จัดเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-31)

40.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-24)

35.00

โรงเรียนประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนประชุมกำหนดขอบข่ายงาน พร้อมแบ่งภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดหาวัสดุการเกษตร ตามขั้นตอนพัสดุพร้อมเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนนำผลผลิตของโครงการไปใช้ประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3287

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3287

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **