ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50260000-3288

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษา ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดสรรเงินให้สำนักงานเขตจตุจักรจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อจัดส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 6 โรงเรียน ที่ว่ายน้ำไม่เป็น เข้ารับการฝึกว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำตามหลักสูตรการเรียนว่ายน้ำ

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 2.3 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตจตุจักร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ว่ายน้ำไม่เป็น จำนวน 6 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

โรงเรียน จัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก ประสานสระว่ายน้ำ จัดทำตารางการฝึกว่ายน้ำ พร้อมเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-31)

55.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

โรงเรียนเตรียมดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก ประสานสระว่ายน้ำ จัดทำตารางการฝึกว่ายน้ำ พร้อมเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเตรียมดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อชุดว่ายน้ำพร้อมหมวก ประสานสระว่ายน้ำ จัดทำตารางการฝึกว่ายน้ำ พร้อมเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรจัดทำเผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อชุดว่ายน้ำ ประสานขอใช้สระว่ายน้ำพร้อมครูฝึก และจัดทำตารางการฝึกว่ายน้ำพร้อมเบิกจ่าย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **