ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50260000-3290

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ปีการศึกษา 2561 พบว่าผลคะแนนส่วนใหญ่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตจตุจักร จึงได้จัดทำเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและพัฒนานักเรียนให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-13)

45.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณตตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในการสอบ O-NET

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนและติวให้นักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ o-net

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3290

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3290

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0828

ตัวชี้วัด : 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.40

100 / 100
4
75.40

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **