ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น : 50260000-3291

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กำกับ ดูแล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษานอกจากภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้มีงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาภาษาญี่ปุ่นที่มาดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้แสดงความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น แข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุ่น ๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชสคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จำนวน 120 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตามแผนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตามแผนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-30)

45.00

ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-31)

40.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-24)

35.00

โรงเรียนจัดทำแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-13)

30.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นตามโครงการในภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในภาคเรียนที่ 2/2562 และ1/2563
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **