ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น : 50260000-3291

สำนักงานเขตจตุจักร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางจารุณี มณูธรรม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กำกับ ดูแล โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษานอกจากภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้มีงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาภาษาญี่ปุ่นที่มาดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้แสดงความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น แข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50260700/50260700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุ่น ๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชสคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จำนวน 120 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-31)

20.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งโครงการที่อนุมัติแล้วให้โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการเขตอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในภาคเรียนที่ 2/2562 และ1/2563
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0828

ตัวชี้วัด : ๖.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **