ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ : 50260000-3295

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสิริพงศ์ แจ้งรัศมีกาล,น.ส.หนึ่งฤทัย มานุ,น.ส.ชลดา โฉสูงเนิน (5219)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ค้างชำระ

50260500/50260500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อติดตามลูกหนี้ให้มาชำระหนี้ 2.เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อลดจำนวนรายลูกหนี้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-04)

100.00

04/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถาณการณ์ Covid 19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐชลอตัว ลูกหนี้ค้างชำระภาษีขาดสภาพคล่องทางการเงิน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/07/2563 : เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ให้มาชำระภาษี

** ปัญหาของโครงการ :สถาณะการณ์เกิดโรคระบาดไวรัส Covid 19 ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้ค้างชำระภาษี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-28)

90.00

28/06/2563 : แจ้งเตือน และเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษีป้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-31)

50.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี และจัดส่งหนังสือเตือนค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

** ปัญหาของโครงการ :สภาวะเศรษฐกิจฝืดเครือง จากผลกระทบของไวรัส Covid 19 ทำให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการ หรือมีผู้มาซื้อสินค้าและบริการลดน้อยลงอย่างมาก ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของลูกหนี้ค้างชำระภาษี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี และจัดส่งหนังสือเตือนค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-20)

20.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี และจัดส่งหนังสือเตือนค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ พร้อมจัดส่งหนังสือเตือนลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0830

ตัวชี้วัด : 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **