ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50260000-3297

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวินัย กันภัย นางสาวมลฤดี พลภักดี 02 513 9947

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานสอดรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มสำคัญ กลุ่มที่ 1 การเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ กลุ่มที่ 2 การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ประกอบด้วย การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมภาวะทางสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในและบริการสนับสนุนที่ดี ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร การสนับสนุนการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเป็นการตรวจสอบ กำกับดูแลสถานประกอบการต่างๆให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลด้านต่างๆ

50260400/50260400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร 2.เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน โรคระบาดให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1.มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตจตุจักรนอกเวลาราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2.มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีภารกิจในการควบคุมและป้องกันโรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : ตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ณ กลุ่มเป้าหมายสถานที่ต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : ดำเนินการแนะนำประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตามสถานที่ต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 : ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :การปฏิบัติงานมีภารกิจจำนวนมาก อาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/04/2563 : ตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหารได้ และสถานที่จำหน่ายอาหารบางแห่งปิดให้บริการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร่วมตรวจคัดกรอง และแนะนำ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-08)

30.00

8/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสถานประกอบการร้านซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน 4 แห่ง และการรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการ และการดำเนินตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ/แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการ จัดทำคำสั่ง มอบหมายภารกิจงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกิจกรรมตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:35%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกิจกรรมตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:30%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0834

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **