ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50260000-3297

สำนักงานเขตจตุจักร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายวินัย กันภัย นางสาวมลฤดี พลภักดี 02 513 9947

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานสอดรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และอำนวยความสะดวก รวมทั้งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มสำคัญ กลุ่มที่ 1 การเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ กลุ่มที่ 2 การเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี ประกอบด้วย การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย การป้องกันและควบคุมภาวะทางสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารราชการภายในและบริการสนับสนุนที่ดี ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร การสนับสนุนการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเป็นการตรวจสอบ กำกับดูแลสถานประกอบการต่างๆให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลด้านต่างๆ

50260400/50260400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร 2.เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน โรคระบาดให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักร

เป้าหมายของโครงการ

1.มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตจตุจักรนอกเวลาราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2.มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๗ สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการ และการดำเนินตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ/แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการ จัดทำคำสั่ง มอบหมายภารกิจงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกิจกรรมตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
:35%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกิจกรรมตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
:30%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0845

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 48.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 12.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **